ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. Henriëtte Dekker: Eigenaar van ‘Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid’ gelieerd aan eenmanszaak Smart-Ease, statutair gevestigd aan de M.H. Tromplaan
47 te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50352784.
2.. Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon die met Henriëtte Dekker een overeenkomst is aangegaan.
3.. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen al hierna opgenomen.
4. Diensten: alle diensten die Henriëtte Dekker voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend:de online (kennisclips
en magazines) en offline ondersteunen van ouders, leerkrachten en andere professionals van hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen.
5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Henriëtte Dekker en klant.
6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant of beschreven informatie op de website voor de klant.
7. Schriftelijk: e-mail en digitale berichtgeving
8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-,zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Henriëtte Dekker worden ingevoerd,
verwerkt en opgeslagen.
9. Website: www.eerstehulpbijhoogbegaafdheid.nl gelieerd aan www.smartease.nl.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten van opdracht die tussen Opdrachtgever en Henriëtte Dekker worden gesloten. Hierbij handelt Henriëtte Dekker onder de naam Echaspecialist bij Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease
 2. De Overeenkomst wordt door beide partijen uitsluitend gesloten in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Wijzigingen en aanvullingen op deze Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 5. De klant dient Henriëtte Dekker te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval. verplicht Henriëtte Dekker onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Henriëtte Dekker om verzoekt.
 6. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 7. Beide partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals vertragingen, manipulatie en virussen. Henriëtte Dekker is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit.
 8. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

Algemeen

 1. Een te sluiten Overeenkomst tussen Henriëtte Dekker en Opdrachtgever heeft betrekking op het gebruik van de online kennisclips (hierna te noemen:kennisclips), het gebruik van de online magazines (hierna te noemen: magazines), en/of het afnemen van overige diensten van Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease.
 2. Henriëtte Dekker is gerechtigd om op ieder moment Opdrachtgever haar (verdere) dienstverlening te weigeren, om haar moverende redenen. Henriëtte Dekker zal Opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.

Online kennisclips

 1. De Overeenkomst tot het volgen van een online kennisclips komt tot stand na betaling door Opdrachtgever, door de schriftelijke bevestiging daarvan door Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease.

Magazines

 1. De Overeenkomst voor de magazine(s) komt tot stand na betaling door de schriftelijke bevestiging daarvan door Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease.

 Overige diensten

 1. De overige diensten van Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease hebben betrekking op het bieden van diensten die vermeld worden op www.smartease.nl .
 2. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de overige diensten van Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease., kan zij dit op een door Henriëtte Dekker aan te geven wijze kenbaar maken.
 3. De Overeenkomst tot het leveren van de overige diensten komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease. Henriëtte Dekker kan bij het sluiten van deze Overeenkomst nadere voorwaarden stellen. Hierover zal Henriëtte Dekker Opdrachtgever vooraf schriftelijk informeren.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst – algemeen

 1. Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease. spant zich in om haar prestaties naar beste vermogen uit te voeren.
 2. Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease.is gerechtigd een derde (delen van) de werkzaamheden te laten uitvoeren.Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease. zal Opdrachtgever daarover informeren.
 3. De prijzen worden vermeld in het aanbod van Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease.
 4. Klachten dienen binnen 24 uur na afronding van (het deel van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease.te worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 Artikel 5: Online kennisclips

 1. Onverminderd de verplichtingen van Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease. blijft Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de mate waarin hij zich op de in de online kennisclips gegeven adviezen baseert, alsmede voor het gebruik en de implementatie daarvan.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de online kennisclips voor andere doelen te gebruiken, waaronder mede wordt begrepen het exploiteren van de kennisclips, het delen op internet of anderen opleiden door middel van de geleerde methodiek.
 3. Opdrachtgever is ook niet gerechtigd om de online kennisclip(s) door te verkopen of anderszins over te dragen aan een ander, onder welke benaming dan ook.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke computer en programmatuur en een internetverbinding.

 Artikel 6: Magazines

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd om het magazine voor andere doelen te gebruiken, waaronder mede wordt begrepen het exploiteren van het magazine, het delen op internet, het kopieëren en afdrukken of anderen opleiden door middel van de geleerde methodiek.
 2. Opdrachtgever is ook niet gerechtigd om het magazine door te verkopen of anderszins over te dragen aan een ander, onder welke benaming dan ook.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

 1. Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease verplicht zich tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever verstrekte vertrouwelijke informatie.
 2. Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien:
  – de gegevens aan een Klant verstrekt worden in het kader van de doorverwijzing via een huisarts, medisch specialist of wijkcoach van de gemeente;
  – Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease is tot openbaarmaking op grond van de wet of een uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle door Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease informatie, materialen worden uitsluitend verstrekt om door Opdrachtgever zelf te worden gebruikt voor de begeleiding van haar/zijn hoogbegaafde kind/leerling/cliënt.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd om buiten deze doelen (delen van) geleverde informatie en producten en het logo te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden op enigerlei wijze kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.
 3. In geval van naamsvermelding van Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease of van derden bij geleverde producten, is Opdrachtgever niet gerechtigd deze te verwijderen.
 4. De bepalingen uit dit artikel blijven geldig na afloop van de Overeenkomst.
 5. De inhoud van de websites van Henriëtte Dekker, waaronder de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Henriëtte Dekker en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de websites Eerste Hulp bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease niet toegestaan om de websites of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Henriëtte Dekker.

Artikel 9: Betaling

 1. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata dan wel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease
 2. Facturen voor de diensten genoemd op de website van Smart-Ease worden elektronisch verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
 3. Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease gerechtigd haar prestaties op te schorten tot Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 werkdagen na factuurdatum.
 5. Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
 6. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van Euro 40.

 Artikel 10: Voortijdige beëindiging van de Overeenkomst

 1. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, is Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen dan wel haar prestaties op te schorten, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Easeop grond van overmacht de Overeenkomst beëindigt, houdt Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
 2. Aan ieder der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 3. Partijen hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
 4. De Overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen.
 5. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit hem niet van zijn toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van Opdrachtgever worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease
 2. De aansprakelijkheid van Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease is beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal het in de Overeenkomst vernoemde bedrag.
 3. Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 4. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 5. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 6. Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de tussen Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Easein verband met een dergelijke aanspraak maakt.
 8. Derden die door Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease worden ingeschakeld voor de uitvoering van een Overeenkomst, kunnen zich jegens Opdrachtgever op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als waren zij zelf partij bij die Overeenkomst.

Artikel 12: Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease is gevestigd.
 3. Indien Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt of toekomen, ontstaat hierdoor geen recht voor Opdrachtgever in toekomstige situaties of overeenkomsten. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.
 4. Henriëtte Dekker, Echaspecialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Smart-Ease is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden die op de Website staan vermeld, zijn de op de Overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden.

Henriette Dekker

Smart-Ease

Op deze site vind je alle offline diensten

Bekijk de site hier

Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid

Op deze site vind je zowel gratis als betaalde online producten. Deze site is gelieerd aan www.smartease.nl

Bekijk de site hier